Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008

HOTARARE nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei  (la data 22-mai-2009 actul a fost in legatura cu Metodologie din 2009 )

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1)Prin prezenta hotarare se stabileste procedura de reglementare si control al transportului deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

(2)Procedura de reglementare si control al transportului deseurilor se aplica deseurilor periculoase si deseurilor nepericuloase prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare.

(3)Transportul deseurilor se realizeaza numai catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare pentru activitatile de colectare/stocare temporara/tratare/valorificare/eliminare.

(4)Este interzis transportul deseurilor de orice natura de la locul de producere la cel de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare, fara respectarea prevederilor prezentei hotarari.

Art. 2

Semnificatia unor termeni specifici utilizati in prezenta hotarare este prezentata in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.