Green Environment Support - Certificata ISO 9001:2015 si 14001:2015

Autorizatia de mediu

Autorizatia-mediu

In functie de activitatea desfasurata si de codul CAEN, este necesara solicitarea unei Autorizatii de mediu. Green Environment Support va ajuta in procesul de identificare a codurilor CAEN specifice activitatii economice in vederea stabilirii necesitatii Autorizatiei de mediu si depistarii Autoritatii pentru Protectia Mediului cu atributii in emiterea acesteia.

De asemenea, asiguram intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea Autorizatiei de mediu (Fisa de prezentare si declaratie), inregistrarea societatii in Sistemul integrat de mediu de pe site-ul ANPM si publicarea anunturilor specifice de mediu.

Desfasuram, totodata si activitati de monitorizare a calitatii mediului solicitate conform Autorizatiei de mediu prin identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuarii analizelor de apa, aer, sol, zgomot si vibratii.

Procesul de obtinere a unei Autorizatii de mediu este unul complex si necesita implicarea unor specialisti. Green Environment Support preia intreaga responsabilitate privind demersurile necesare pentru obtinerea Autorizatiei de mediu conform termenelor legale, asigurandu-va suportul specific prin informatii complete si actualizate.

Legislatia de mediu, prin OUG 195/2005 privind protectia mediului prevede ca functionarea fara Autorizatie de mediu duce la aplicarea unor amenzi de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei la 60.000 lei, pentru persoane juridice.

In textul de mai jos vom prezenta succint pasii necesari in vederea solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu

Obtinerea autorizatiei de mediu

Asa cum este precizat in Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265 din 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, protectia mediului constituie o obligatie a tuturor persoanelor fizice si juridice iar in situatia in care desfasoara o activitate cu impact asupra mediului se impune si solicitarea si obtinerea actelelor de reglementare, potrivit prevederilor legislative subsecvente in domeniu.

Astfel, daca intentionati realizarea unui plan (Plan Urbanistic de detaliu, Plan Urbanistic Zonal, Plan urbanistic General, etc), sau sa demarati implementarea unui proiect ce implica solicitarea unui certificat de urbanism/autorizatie de construire/demolare sau desfasurarea unui business, atunci este posibil ca aceste proiecte sau activitati propuse sa aiba un impact semnificativ asupra mediului, fiind astfel necesara inceperea procedurilor de solicitare si obtinere a actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

In vederea evitarii eventualelor penalitati aplicate de autoritatile de control competente in domeniul protectiei mediului ( in principal Garda de Mediu), penalitati ce pot reprezenta amenzi cumulate de pana la 1 miliard de lei pentru lipsa actelor de reglementare dar si suspendarea activitatii pana la intrarea in legalitate, se impune constientizarea problemelor ce pot decurge din necunoasterea acestor aspecte si implicit documentarea prealabila in vederea identificarii cat mai corecte a necesitatii reglementarii de mediu si a pasilor de urmat.

In prima faza trebuie subliniat faptul ca in functie de etapa in care se afla investitia (plan, proiect sau functionare) se impune parcurgerea unei proceduri de reglementare diferita:

 • Pentru intrarea in legalitate a planurilor/programelor/strategiilor este necesara solicitarea si obtinerea avizului de mediu, fiind parcursa procedura de evaluare de mediu (cunoscuta sintetic sub numele de Procedura SEA), desfasurata conform prevederilor H.G nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • In situatia in care a fost depasita faza de plan si investitia urmeaza a fi realizata, pentru reglementarea proiectelor de construire/demolare se va solicita acordul de mediu conform procedurii de evaluare a impactului (Procedura EIA) desfasurata in baza H.G nr. 445/2009 cu privire la evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului inconjurator
 • Dupa realizarea proiectului respectiv, daca activitatile desfasurate in cadrul acestuia au impact semnificativ asupra mediului, se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu necesara functionarii, procedura care se desfasoara conform Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. Autorizatia de mediu reprezinta actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea in functiune;

In continuare vom prezenta succint cele mai importante etape pentru solicitarea si obtinerea unei autorizatii de mediu.

In vederea identificarii cat mai corecte a necesitatii solicitarii unei autorizatii de mediu pentru un punct de lucru, un prim pas este reprezentat de declararea la Registrul comertului a activitatilor (codurilor CAEN) desfasurate la punctele de lucru si obtinerea Certificatului constatator. Este recomandat ca in Certificatul constatator sa fie declarate doar codurile CAEN necesare activitatilor desfasurate efectiv la punctele de lucru si nu toate codurile potential desfasurabile, conform actelor societatii (ex. Actul constitutiv al societatii).

In baza Certificatului constatator eliberat pentru punctele de lucru ale societatii, urmatorul pas este verificarea in Anexa 1 din HG 1798/2007 daca respectivele coduri CAEN sunt supuse autorizarii de mediu. Este important de verificat corespondenta codurilor din Anexa 1 cu editia REV2 a codurilor CAEN, codurile prezente in certificatul constatator detinut de dumneavoastra fiind emis conform acestei editii revizuite (REV2).

Atunci cand activitatile desfasurate sunt identificate ca fiind autorizabile, se initiaza toate demersurile necesare parcurgerii procedurii de solicitare si obtinere a autorizatiei de mediu. Aceste demersuri pot fi realizate de catre fiecare societate in parte (mai putin intocmirea documentatiei care necesita atestare din partea Ministerului Mediulu) sau prin externalizarea catre o companie de consultanta care va poate asigura intreg suportul necesar de la depunerea solicitarii si pana la obtinerea actului de reglementare. Recomandarea noastra este de a apela la o companie de consultanta specializata si de a externaliza in totalitate parcurgerea tuturor etapelor procedurale, de la depunerea documentatiei, intocmirea tuturor documentelor si completarilor necesare dar si participarea in cadrul sedintelor realizate de catre APM in vederea evaluarii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu.

In situatia in care va decideti sa externalizati parcurgerea procedurii de solicitare si obtinere a autorizatiei de mediu, intrucat sunt foarte multe firme care preiau aceasta responsabilitate, multe fiind insa fara experienta in acest domeniu extrem de complex, va recomandam alegerea atenta a unei companii in domeniul consultantei de mediu care sa dovedeasca experienta in obtinerea actelor de reglementare.

Revenind la subiectul procedurii de reglementare pentru obtinerea autorizatiei de mediu, precizam ca aceasta este de obicei in raspunderea autoritatii locale competente pentru protectia mediului (Agentia pentru Protectia Mediului) si poate dura aproximativ 2-3 luni. Termenul maxim de eliberare a autorizatiei de mediu este de 90 zile lucratoare, de la data depunerii documentatiei complete. In functie de complexitatea investitiei si de documentele solicitate suplimentar de catre autoritate, procedura poate dura si peste 3 luni.

Documentatia necesara solicitarii autorizatiei de mediu include, in prima faza, elaborarea cererii pentru solicitarea autorizatiei de mediu, a fisei de prezentare si declaratie (aceasta reprezentand furnizarea de informatii si date referitoare la descrierea activitatii desfasurate, dotari, utilitati si evaluarea tuturor problemelor potentiale privind impactul asupra mediului), un anunt public pentru mediatizarea intentiei de realizare a activitatii si identificarea publicului potential impactat (consultarea publicului fiind obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, potrivit legislatiei in vigoare).

Achitarea tarifului initial pentru depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, in valoare de 500 lei, se poate realiza prin intermediul oficiilor postale sau a bancilor/trezoreriilor. Valoarea tarifelor cumulate pentru obtinerea autorizatiei de mediu poate ajunge pana la 2500 lei, in functie de complexitatea investitiei si necesitatea realizarii unor evaluari sau documente suplimentare (bilant de mediu, program de conformare, etc). Valoarea tarifelor este prevazuta in Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmatoarea etapa dupa depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu consta in stabilirea de comun acord cu APM a datei pentru verificarea amplasamentului. Recomandam ca la vizita realizata de catre autoritatea competenta sa fie existente pe amplasament toate dotarile/utilajele/ utilitatile etc implicate in desfasurarea activitatii autorizabile, acestea fiind cuprinse si in autorizatia de mediu. Daca nu sunt incluse in autorizatia de mediu, nefiind identificate de catre APM la momentul verificarii, aceste dotari fiind amplasate ulterior emiterii actului de reglementare, aveti obligatia anuntarii autoritatii competente pentru reglementare si solicitarea revizuirii autorizatiei de mediu, fiind nevoiti sa parcurgeti o noua procedura de reglementare.

In termen de 20 de zile lucratoare de la data depunerii solicitarii, dupa realizarea verificarii amplasamentului, APM analizeaza documentele prezentate si intocmeste indrumarul cu problemele rezultate din analiza initiala a documentatiei, lista autorizatiilor/avizelor necesare emise de alte autoritati, precum si necesitatea efectuarii bilantului de mediu.

Completarile solicitate sunt specifice activitatii desfasurate, cele mai frecvent intalnite fiind:

 • Contracte privind furnizarea apei potabile/evacuare ape uzate, Acord de preluare ape uzate, Autorizatia de gospodarire a apelor,
 • Contracte pentru preluarea deseurilor generate din activitate,
 • Alte autorizatii in functie de activitate (licente de transport, PSI, etc)

Necesitatea efectuarii bilantului de mediu este stabilita de obicei pentru:

 • activitati noi ce prezinta o complexitate ridicata, fluxuri tehnologice ce implica utilizarea unor substante chimice si periculoase, generarea de deseuri, emisii atmosferice, emisii in apa/sol cu potential de afectare a mediului, etc
 • activitati existente desfasurate pe amplasamente contaminate/poluate si pentru care sunt necesare investigatii suplimentare privind cuantificarea gradului de poluare in special a apei si solului, prin realizarea determinarii concentratiei diferitilor compusi poluanti.

Dupa ce se face bilantul de mediu, titularul activitatii prezinta la APM un raport cu concluziile bilantului de mediu si cu recomandari pentru elementele programului pentru conformare. Raportul care contine concluziile bilantului de mediu este supus unei dezbaterii publice in conformitate cu procedura de dezbatere publica stabilita in procedura de obtinere a autorizatiei de mediu.

Bilantul de mediu se realizeaza de catre persoane fizice si juridice care au acest drept, potrivit legii, fiind atestate de catre Ministerul Mediului. In acest sens, pe site-ul Ministerului Mediului poate fi consultat Registrul National al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului http://www.mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53, util in vederea identificarii companiior atestate pentru realizarea studiilor de mediu.

In urma realizarii bilantului de mediu se stabileste, dupa caz si Programul de conformare in care sunt cuprinse masurile de conformare, etapele, termenele si responsabilitatile necesare realizarii acestora.

Dupa depunerea tuturor completarilor solicitate, APM emite decizia finala privind eliberarea autorizatiei de mediu, facand publica pe site-ul institutiei aceasta decizie. Dupa 15 zile lucratoare pentru activitatile noi (pentru obiectivele care au obtinut in prealabil acordul de mediu) sau 30 de zile lucratoare pentru activitatile existente, APM emite autorizatia de mediu. Autorizatia de mediu este valabila timp de 5 ani, inainte cu 45 de zile de expirarea acestui termen se solicita o noua autorizatie de mediu, reluand intraga procedura.

In sfarsit, am obtinut autorizatia de mediu. Ce facem dupa?

In cuprinsul autorizatiei de mediu, pe langa detaliile cu privire la activitati si procese tehnologice sunt mentionate si obligatiile privind respectarea legislatiei specifice in domeniu si in special emisiile, deseurile, etc. Recomandam cu fermitate parcurgerea cu atentie a autorizatiei de mediu si respectarea termenelor impuse de autoritatea competenta privind raportarile, acestea putand fi lunare/trimestriale (de obicei buletinele de analiza), semestriale (ex. raport ulei uzat, etc), anuale (raport deseuri, ambalaje, acumulatori etc).

Atunci cand intervin elemente noi, necunoscute inca la data emiterii autorizatiei de mediu, sau cand se modifica conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei, autoritatea competenta aferenta decide, dupa caz, pe baza notificarii titularului, mentinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informand titularul cu privire la decizia luata.

Pana la adoptarea unei decizii de catre autoritatea competenta, este interzisa desfasurarea oricarei activitati sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile in care titularii de activitati pentru care este necesara reglementarea din punctul de vedere al protectiei mediului prin emiterea autorizatiei de mediu, urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform legii, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Indeplinirea tuturor obligatiilor de mediu este prioritara in procedurile de: dizolvare urmata de lichidare, faliment sau incetarea activitatii.

In situatia in care titularul autorizatiei isi schimba denumirea si/sau forma juridica de organizare, autorizatia de mediu se transfera pentru noul titular sau pentru noua denumire a societatii, daca se face dovada ca activitatile se desfasoara in aceleasi conditii pentru care aceasta a fost emisa.

Autorizatia de mediu se suspenda de catre autoritatea emitenta, pentru nerespectarea prevederilor acestora, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea ramane in vigoare pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau a activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei de mediu.

Dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii proiectului sau a activitatii sunt executorii de drept.

Revizuirea autorizatiei de mediu se realizeaza ori de cate ori este nevoie si anume cand exista o schimbare esentiala a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul de drept al activitatii informeaza in scris APM despre acest lucru, iar APM emite o autorizatie de mediu revizuita, incluzand datele care s-au modificat, sau poate decide reluarea intregii proceduri de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

Derularea activitatilor existente precum si inceperea unor activitati noi, cu potential impact semnificativ asupra mediului, se realizeaza numai in baza autorizatiei de mediu.

Functionarea fara autorizatie de mediu este cu desavarsire interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului.

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea prevederilor legale privind obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale.

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice:

 • incalcarea prevederii legale referitoare la obligatia persoanelor fizice/juridice de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului;
 • obligatia titularului de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului cand intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, inainte de realizarea modificarii;
 • obligatia titularului de a nu desfasura activitati sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta in urma modificarilor care fac obiectul notificarii prevazute la art. 15 alin. (2) lit. a) pana la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16 alin. (4);
 • obligatia titularilor activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare, din punct de vedere al protectiei mediului de a respecta termenele impuse de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri

In concluzie, este bine sa se constientizeze importanta acestui act si sa se decida daca se internalizeaza sau externalizeaza aceasta activitate. Daca se doreste parcurgerea etapelor fara vreun suport al unei firme de profil, trebuie studiata foarte bine legislatia in asa fel incat documentatia sa fie cat mai completa si corecta.

Daca doriti sa externalizati aceasta activitate, asigurati-va ca va luati alaturi de dvs un consultant cu experienta care va pune la dispozitie toate informatiile necesare. Echipa Green Environment Support este formata din specialisti care au acoperit domenii vaste si cunosc legislatia foarte bine. Va punem la dispozitie o echipa care va oferta un pachet complet, atat suport in vederea intocmirii autorizatiei de mediu cat si asigurarea implementarii actiunilor necesare conform cu datele inscrise in aceasta.

 

Alte articole despre autorizatia de mediu