Acord de mediu

Acord-de-mediu-solutiidemediu.ro

Ce este Acordul de mediu?

Acordul de mediu este un act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si masurile pentru protectia mediului, ce trebuie respectate in cazul dezvoltarii unui proiect.

Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, (Directiva EIA) solicita elaborarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIA). Orice dezvoltare a unui proiect public ori privat comporta si obligativitatea solicitarii si obtinerii Acordului de mediu. Acesta din urma isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada de desfasurare a proiectului.

Procedura de solicitare si obtinere a acordului de mediu se desfasoara conform cerintelor a doua acte legislative importante si anume legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru a identifica necesitatea solicitarii acordului de mediu trebuie plecat in primul rand de la definitia acordului de mediu conform legii 292/2018, acesta reprezentand „actul administrativ emis de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect”.

Cand este nevoie de Acord de mediu?

In continuare, pentru a clarifica aspectele referitoare la tipurile de proiecte/lucrari supuse obligatiei solicitarii acordului de mediu, autoritatea legiuitoare a explicat termenul proiect, acesta reprezentand „executarea lucrarilor de constructii sau a altor instalatii ori lucrari, alte interventii asupra cadrului natural si peisajului, inclusiv cele care implica exploatarea resurselor minerale”.

Astfel, pentru orice proiect/lucrare, indiferent de marimea, destinatia sau amplasarea acestuia este necesara solicitarea si obtinerea acordului de mediu.

Cum se obtine?

Primul pas in vederea solicitarii si obtinerii acordului de mediu il reprezinta solicitarea la autoritatea publica locala/judeteana a certificatului de urbanism, necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. In cuprinsul certificatului de urbanism, emitentul va preciza necesitatea solicitarii actelor de reglementare de la toate autoritatile competente si implicit de la autoritatea competenta pentru protectia mediului, responsabila pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si emiterea acordului de mediu.

Autoritatile competente pentru parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului sunt reprezentate, in primul rand, de autoritatea publica centrala sau teritoriala pentru protectia mediului, cu participarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului. Participarea autoritatilor se realizeaza in cadrul unei comisii de analiza tehnica ce include obligatoriu reprezentanti ai administratiei publice locale si/sau centrale, inclusiv din cadrul compartimentelor care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si urbanism, al autoritatii de sanatate publica, Administratiei Nationale “Apele Romane”, ANANP – (Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate) inspectoratului teritorial pentru situatii de urgenta, comisariatelor teritoriale ale Garzii Nationale de Mediu si, dupa caz, reprezentanti ai structurilor responsabile pentru: inspectoratele teritoriale silvice, directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, furnizarea de utilitati si servicii publice, administrarea parcurilor si gradinilor publice, a siturilor arheologice si monumentelor istorice, managementul ariilor naturale protejate, inclusiv reprezentanti ai consiliilor stiintifice organizate la nivelul ariilor naturale protejate, ai agentiilor pentru dezvoltare regionala etc.

Dupa obtinerea certificatului de urbanism urmatorul pas este reprezentat de solicitarea acordului de mediu de catre titularul proiectului, prin depunerea la autoritatea judeteana pentru protectia mediului a unei documentatii ce implica realizarea notificarii privind intentia de realizare a proiectului, insotita de certificatul de urbanism emis in conditiile legii privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, planurile anexa la acesta si dovada achitarii tarifului aferent acestei etape, in valoare de 100 lei, ce poate fi achitat si prin transfer bancar in contul autoritatii competente (APM Bucuresti si APM Ilfov nu incaseaza taxe la sediu ci doar prin plata in contul de Trezorerie).

Agentia judeteana pentru protectia mediului verifica amplasamentul, daca este cazul, si emite o decizie care poate consta in:

  • clasarea notificarii pentru proiectele care nu afecteaza ariile naturale protejate, si care nu sunt susceptibile de a avea efecte semnificative asupra mediului datorita, printre altele, naturii, dimensiunii sau localizarii lor, aici fiind incadrate de obicei proiectele mici de tipul locuintelor, proiecte care nu necesita obtinerea autorizatiei de mediu, etc si care nu se regasesc in Anexa 1 sau Anexa 2 din legea 292/2018 sau OUG 57/2007,
  • respingerea solicitarii acordului pentru proiectele amplasate in zone cu restrictii de construire stabilite prin legislatia din domeniul protectiei mediului,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv a procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectele aferente activitatilor care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii 292/2018, conform modelului din anexa nr. 4,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului prin depunerea memoriului de prezentare, pentru proiectele aferente activitatilor care intra sub incidenta prevederilor legii 292/2018 si nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului din anexa nr. 4,
  • necesitatea continuarii procedurii prin demararea procedurii de evaluare adecvata, conform modelului din anexa nr. 4, pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru proiectele mici, fara impact asupra mediului, de obicei procedura se incheie aici, cu obtinerea clasarii notificarii.

Pentru proiectele pentru care s-a luat decizia continuarii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este necesara depunerea unui memoriu de prezentare si realizarea unui anunt public in presa nationala sau locala, precum si afisarea la sediul propriu/pe pagina proprie de internet/la sediul autoritatii sau autoritatilor administratiei publice locale pe raza careia este propusa implementarea proiectului.

Terminarea procedurii si emiterea actului final

Dupa analiza de catre Agentia pentru Protectia Mediului a memoriului de prezentare si evaluarea proiectului in cadrul Comisiei de analiza tehnica este emisa o noua decizie care poate consta fie in terminarea procedurii si emiterea actului final (pentru proiectele pentru care s-a luat decizia ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului) fie in continuarea procedurii prin efectuarea evaluarii impactului asupra mediului (RIM). efectuarea studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa (SEICA) si/sau a evaluarii adecvate (EA) pentru proiectele cu impact asupra mediului, in special a celor prevazute in Anexa 1 sau Anexa 2 din legea 292/2018 si/sau care pot afecta ariile naturale protejate conform OUG 57/2007.

Informarea publicului cu privire la decizia etapei de incadrare se face de catre titular, prin publicarea in presa nationala sau locala si prin afisarea acesteia la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, precum si la sediul autoritatii/autoritatilor administratiei publice locale pe raza careia/carora este propusa implementarea proiectului.

Pentru proiectele care continua procedura evaluarii impactului asupra mediului este necesara realizarea unei documentatii suplimentare ce consta in elaborarea unui Raport privind impactul asupra mediului si/sau a unui studiu de evaluare adecvata in cazul proiectelor care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate. Pentru proiectele de activitati care implica substante periculoase in cantitati ce depasesc anumite praguri este necesara si elaborarea raportului de securitate.

Raportul privind impactul asupra mediului, studiul de evaluare adecvata, studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa si raportul de securitate sunt realizate de catre persoane fizice sau juridice atestate de Ministerul Mediului si care sunt inregistrate in Registrul elaboratorilor de studii de mediu gestionat de ministerul de resort.

In etapa de analiza a calitatii Raportului de Impact asupra mediului se vor depune simultan, EA (Studiu de Evaluare Adecvata), SEICA si RIM – ul.

SEICA este necesar sa fie elaborat in baza Legii Apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare: „Procedura de emitere a avizului de gospodarire a apelor include evaluarea impactului lucrarilor asupra corpurilor de apa, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa”. Conform Ordinului nr.828/2019 privind aprobarea Procedurii si competentelor de emitere, modificare si retragere a avizului de gospodarire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, a Normativului de continut al documentatiei tehnice supuse avizarii, precum si a Continutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa, Anexa nr. 1a la Procedura – Lucrari care se construiesc pe ape sau care au legatura cu apele se supun procedurii studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa urmatoarele lucrari:

  • lucrari, constructii si instalatii care asigura gospodarirea complexa a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere: baraje, acumulari permanente, derivatii. hidrotehnice;
  • lucrari de folosire a apelor, cu constructiile si instalatiile aferente: centrale hidroelectrice.

Restul lucrarilor definite la art. 48 si art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, vor putea fi supuse procedurii de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa doar in urma deciziei autoritatii competente de gospodarire a apelor.

Dupa realizarea si depunerea la APM a raportului ,este stabilita de comun acord cu APM data si locul dezbaterii publice organizate pentru participarea publicului la luarea deciziei, publicarea anuntului realizandu-se in presa nationala sau locala si fiind afisat la sediul titularului sau pe pagina proprie de internet/la sediul autoritatii publice locale si/sau pe panoul de informare la amplasament anuntul comunicat de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu cel putin 20 de zile inainte de data prevazuta pentru sedinta de dezbatere publica.

In cadrul sedintei de dezbatere publica, titularul proiectului prezinta raportul privind impactul asupra mediului si raportul de securitate, dupa caz, si raspunde comentariilor/opiniilor/observatiilor publicului interesat. In lipsa persoanelor interesate din partea publicului, sedinta se inchide dupa 60 de minute, termen obligatoriu stabilit prin legislatia in vigoare.

Dupa realizarea dezbaterii publice, daca nu sunt solicitate completari la documentatie se emite acordul de mediu.

Ce contine Acordul de mediu?

Acordul de mediu cuprinde cerintele specifice in scopul asigurarii unui grad ridicat de protectie a mediului pe perioada realizarii proiectului, inclusiv a organizarii de santier, precum si pe perioada desfasurarii ulterioare a activitatii, demolarii/dezafectarii.

Revizuirea si actualizarea acordului de mediu implica orice inscriere de mentiuni intr-o anexa si/sau modificare a continutului initial al actului. Tariful pentru revizuirea acordului de mediu este de 500 lei.

La finalizarea investitiilor care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau al procedurii de evaluare adecvata, autoritatea competenta pentru protectia mediului efectueaza un control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor acordului de mediu, procesul verbal de control fiind anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Cateva exemple de domenii/proiecte/lucrari pentru care este necesara parcurgerea procedurii privind evaluarea de mediu: proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafetelor partial antropizate in scop agricol intensiv, instalatii pentru producerea fontei sau otelului, instalatii pentru prelucrarea metalelor feroase, acoperiri metalice de protectie prin topire, topitorii de metale feroase, santiere navale, instalatii pentru fabricarea cimentului, instalatii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice si chimice, ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale, fabricarea produselor lactate, fabricarea produselor de cofetarie si a siropului, abatoare, Industria textila, a pielariei, a lemnului si hartiei, depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deseuri de vehicule, etc.

Costuri si amenzi

Valoarea totala a tarifului achitat in contul APM pentru obtinerea acordului de mediu poate ajunge la 3500 lei conform ORDIN nr. 1108 din 5 iulie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, dar cele mai multe proiecte se opresc fie in etapa evaluarii initiale fie in etapa de incadrare a proiectului, tariful pentru parcurgerea celor doua etape (initiala si incadrare) fiind de 500 lei (100+400).

Daca dupa emiterea acordului de mediu si inaintea obtinerii autorizatiei de construire, proiectul a suferit modificari, titularul proiectului este obligat sa notifice in scris autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari, amenda pentru nerespectarea acestei cerinte fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Realizarea proiectelor prevazute in anexa nr. 1 si a celor din anexa nr. 2 din legea 292/2018 fara obtinerea acordului de mediu este interzisa, amenda pentru nerespectarea acestei cerinte fiind de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.

Nerespectarea conditiilor prevazute in acordul de mediu se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice.

GREEN ENVIRONMENT SUPPORT - O ECHIPA DE SPECIALISTI CARE LUCREAZA DOAR IN INTERESUL TAU!

Gasim cele mai eficiente solutii ce pot fi implementate pentru a respecta pe deplin legislatia, eficientizand costurile.