Dictionar de mediu

Consultanta si Servicii de Mediu

Green Environment Support

ANANP

Scopul Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate este administrarea unitara și eficienta a ariilor naturale protejate si conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, reglementate prin dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007.

Audit de conformare privind cerintele AFM

Verificarea respectarii de catre operatorii economici a obligatiilor legale de declarare si plata a contributiilor catre Fondul de Mediu.

Acord de mediu

Actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile/masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate in cazul realizarii unui proiect.

Arie naturala protejata

Zona terestra, acvatica si/sau subterana, cu perimetru legal stabilit, avand un regim special de ocrotire si conservare, in care exista specii de plante si animale salbatice, elemente si formatiuni biogeografice, peisagistice, geologice, speologice, paleontologice sau de alta natura, cu valoare ecologica, stiintifica sau culturala deosebita.

Autorizatie integrata de mediu

Actul administrativ emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, cu informarea in prealabil a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Aviz si autorizatie de gospodarirea apelor

Acte ce conditioneaza din punct de vedere tehnic si juridic executia lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele de suprafata sau subterane.

Biomasa

Fractiunea biodegradabila din produse, deseuri si reziduuri de origine biologica provenite din agricultura (inclusiv substantele de origine vegetala si animala), silvicultura si industriile asociate, inclusiv pescuit si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila din deseurile industriale si municipale.

Consultanta de mediu

Suport asigurat persoanelor juridice de catre experti in domeniul protectiei mediului, in vederea conformarii legislative si identificarii solutiilor optime privind dezvoltarea durabila in cadrul companiei.

DEEE (deseuri de echipamente electrice si electronice)

Orice echipament electric sau electronic pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce, conform prevederilor legale.

Deseu reciclabil

Deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri.

Evidenta gestiunii deseurilor

Detinerea de catre operatorii economici a unei situatii privind cantitatea, modul de stocare temporara, transport, valorificare/eliminare a deseurilor generate.

Evaluare adecvata

Procesul menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de obiectivele de conservare si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale oricarui plan ori proiect, care nu are o legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul unei arii naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod semnificativ aria, in mod individual ori in combinatie cu alte planuri sau proiecte.

Evaluarea performantei de mediu

Proces care faciliteaza deciziile managementului privind performanta de mediu a unei organizatii prin alegerea indicatorilor, colectarea si analizarea datelor, evaluarea informatiilor in functie de criteriile de performanta de mediu, raportarea si comunicarea, analiza periodica si imbunatatirea acestui proces.

Green economy

Model de economie bazat pe principii de respectare a mediului, nu numai de natura pur economica, care tinteste sa imbunatateasca calitatea vietii si echitatea sociala, reducand riscurile de mediu si reducerea resurselor naturale.

Managementul deseurilor

Ansamblul activitatilor de organizare si de gestionare a prevenirii, colectarii, refolosirii, reciclarii, valorificarii si eliminarii tuturor categoriilor de deseuri.

OTR (organism de transfer de responsabilitate)

Operatori economici autorizati in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor in numele operatorilor economici care pun piata ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii/acumulatori.

Prevenirea generarii deseurilor

Masurile luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc: a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora; b) impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei; sau c) continutul de substante nocive al materialelor si produselor.

Programul ”Rabla”

Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national care are ca scop inlocuirea autoturismelor cu o vechime mai mare de 10 ani de la data fabricatiei, cu autoturisme noi, aliniate standardelor europene in domeniul poluarii aerului si emisiei de gaze de esapament.

Depozit de deseuri

Amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran.

Regenerarea uleiurilor uzate

Orice proces de reciclare prin care uleiurile de baza pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indepartarea contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea.

Substante chimice periculoase

Orice substanta sau produs care, chiar folosite in cantitati,concentratii sau conditii care nu sunt desemnate ca periculoase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri materiale si care pot fi explozive, oxidante,inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, radioactive.

AFM

Institutie publica centrala care gestioneaza Fondul pentru Mediu, instrument prin care sunt finantate proiecte si programe in domeniul protectiei mediului, veniturile provenind din taxe si contributii datorate de operatorii economici care pun pe piata ambalaje, substante chimice, anvelope, uleiuri, echipamente electrice si electronice, etc.

Audit de conformare privind asigurarea trasabilitatii deseurilor de ambalaje

Verificarea documentelor si a inregistrarilor detinute de catre operatorii economici responsabili care realizeaza in mod individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, in vederea demonstrarii respectarii cerintelor legale privind valorificarea deseurilor de ambalaje.

Acte de reglementare

Avizul de mediu, acordul de mediu, autorizatia/autorizatia integrata de mediu, acordul de import/export plante si/sau animale salbatice non-CITES, permisul CITES, autorizatia privind emisiile de gaze cu efect de sera, acordul de import pentru organisme modificate genetic, autorizatia privind activitatile cu organisme modificate genetic.

Aspect de mediu

Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

Autorizatie de mediu

Actul tehnico-juridic emis in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati noi sau existente cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune.

Bilant de mediu

Investigatii pentru a cuantifica dimensiunea poluarii asupra mediului generata de activitatile desfasurate in cadrul amplasamentului studiat.

Broker

Orice intreprindere/operator economic care se ocupa de valorificarea sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intra fizic in posesia deseurilor.

Casa Verde

Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire care urmareste imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera.

Deseu

Orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce.

Detinator de deseuri

Producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora.

Eficienta ecologica

Concept complex care caracterizeaza bunurile si serviciile apte sa contribuie in mod competitiv la calitatea vietii, minimizand degradarea mediului si utilizarea resurselor de-a lungul ciclului de viata.

Evaluare de mediu

Elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului si a autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor si programelor, luarea in considerare a raportului de mediu si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate.

Evaluarea riscului

Lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, prin care se realizeaza analiza probabilitatii si gravitatii principalelor componente ale impactului asupra mediului si se stabileste necesitatea masurilor de prevenire, interventie si/sau remediere.

Garda Nationala de Mediu (GNM)

Institutie publica de inspectie si control in domeniul protectiei mediului, cu atributii de sanctionare, de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului, sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite in notele de constatare si in rapoartele de inspectie si control.

Mediu

Ansamblul de conditii si elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale in interactiune, cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale, calitatea vietii si conditiile care pot influenta bunastarea si sanatatea omului.

Obiectiv de reciclare ambalaje

Cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate.

Prevenirea poluarii

Utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse, servicii sau energie care impiedica, reduc sau controleaza crearea, emisia sau descarcarea oricarui tip de poluant sau deseu, pentru a reduce impacturile daunatoare asupra mediului.

Protectia mediului

Totalitatea masurilor ce se iau in vederea ocrotirii, conservarii si restabilirii echilibrelor ecologice esentiale din mediul inconjurator.

Raport de amplasament

Documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu si care evidentiaza starea amplasamentului, situatia poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Reutilizare

Orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute.

Trasabilitate

Caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate.

APM

Agentia pentru Protectia Mediului reprezinta autoritatea teritoriala competenta care are ca domeniu principal de activitate reglementarea activitatillor cu impact asupra mediului si monitorizarea factorilor de mediu la nivel judetean.

Acord de preluare ape uzate

Actul emis de operatorul economic responsabil, care stabileste conditiile de evacuare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare.

Ambalaj

Materialul cu care se impacheteaza produsele, folosindu-se de regula hartia/cartonul, plasticul, aluminiul, sticla si lemnul.

Audit de deseuri

Instrument de evaluare sistematica, documentata si obiectiva a proceselor de gestiune a deseurilor, cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, inclusiv realizarea obiectivelor si a tintelor de mediu ale organizatiei, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta organizatiei referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor.

Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera

Actul tehnico-juridic emis de autoritatatile publice competente pentru protectia mediului pentru una sau mai multe instalatii ori pentru parti ale instalatiei situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator, prin care se aloca un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera.

Biodeseuri

Deseurile biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseuri alimentare sau cele provenite din bucatariile gospodariilor private, restaurantelor, firmelor de catering ori din magazine de vanzare cu amanuntul, compatibile cu deseurile provenite din unitatile de prelucrare a produselor alimentare.

Cod deseuri

Cod format din 6 cifre, prin care sunt definite in mod individual toate tipurile de deseuri generate de agentii economici.

Certificat de emisii de gaze cu efect de sera

Colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora.

Deseu reciclabil

Deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie.

Dezvoltare durabila

Dezvoltarea care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati.

Emisii fugitive

Emisii nedirijate, eliberate in mediu prin ferestre, usi, sisteme de ventilare sau prin deschideri similare.

Evaluarea ciclului de viata

In legatura cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre activitatile mentionate.

Formular de incarcare descarcare deseuri nepericuloase

Formular tipizat, cu regim special pe baza caruia se controleaza transportul deseurilor nepericuloase destinate operatiilor de colectare/stocare temporara/tratare/ valorificare/eliminare si intocmit de catre generator si semnat de catre transportator si destinatarul deseurilor.

Imisie

Transferul poluantilor in atmosfera catre un receptor (omul si factorii sistemului sau ecologic, bunurilor materiale, etc.).

Monitorizarea mediului

Supravegherea, prognozarea, avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun.

Politica de mediu

Intentiile globale si directia unei organizatiei referitoare la performantele sale de mediu exprimata oficial de managementul la cel mai inalt nivel. Furnizeaza cadrul pentru actiune si pentru stabilirea obiectivelor de mediu si a tintelor de mediu.

Praducator de deseuri

Orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri, producator de deseuri sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare ori de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri.

Raportare catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM)

Raportarea tututor obligatiilor stabilite conform actelor de reglemenatre sau legislatiei specifice in domeniul protectiei mediului.

Raport de mediu

Parte a documentatiei planurilor sau programelor, care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului, ale aplicarii acestora si alternativele sale rationale, luand in considerare obiectivele si aria geografica aferenta, conform legislatiei in vigoare.

SIM (sistem integrat de mediu)

Baza de date unica si unitara gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), utilizata de catre operatorii economici pentru depunerea online a cererilor actelor de reglementare si transmiterea raportarilor, monitorizarea in timp real de catre autoritatile competente a indicatorilor de mediu si gestionarea la nivel national a ariilor naturale protejate.

Uleiuri minerale uzate

Toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici ori uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine si cele pentru sistemele hidraulice.

Audit de conformare privind cerintele de mediu

Evaluarea activitatilor desfasurate de catre un operator economic, in privinta respectarii tuturor cerintelor legislative in domeniu protectiei mediului.

Accident ecologic

Acel eveniment produs ca urmare a unor deversari/emisii neprevazute de substante periculoase/poluante, sub forma lichida, solida, gazoasa, sub forma de vapori sau de energie, rezultate din desfasurarea unor activitati antropice necontrolate/bruste, prin care se distrug ori se deterioreaza ecosistemele naturale si antropice.

Apa reziduala

Apa uzata, rezultata din procesele industriale/tehnologice sau activitatile menajere, care contine diferite impuritati sau substante toxice nocive, microorganisme patogene etc.

Autoritate competenta privind protectia mediului

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM) sau agentiile teritoriale pentru protectia mediului (APM), Administratia Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», Garda Nationala de Mediu si structurile subordonate acesteia, precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor.

Aviz de mediu

Actul tehnico-juridic eliberat in scris de autoritatea de protectia mediului care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in programul supus adoptarii sau pentru stabilirea obligatiilor de mediu.

Biodiversitate

Variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale si complexelor ecologice, incluzand si diversitatea din interiorul speciilor, dintre specii si diversitatea ecosistemelor.

Colectori de deseuri

Firma autorizata pentru preluarea, sortarea preliminara, depozitarea temporara si comercializarea deseurilor periculoase si/sau nepericuloase catre reciclatori/valorificatori finali.

Compost

Amestec de resturi vegetale, resturi animale, resturi menajere biodegradabile, folosit ca ingrasamant natural.

Deseuri menajere

Deseuri rezultate din activitatea desfasurata in gospodariile individuale si in unitatile publice.

Evidenta substantelor periculoase

Detinerea de catre operatorii economici a unei situatii privind cantitatea, caracteristicile, mijloacele de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase gestionate, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora.

Eticheta ecologica (Ecolabel)

Marca europeana de certificare de mediu pentru produse si servicii, care se elibereaza acelor produse si servicii care respecta criterii ecologice stabilite la nivel european.

Evaluarea impactului asupra mediului

Proces menit sa identifice, sa descrie si sa stabileasca, in functie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra sanatatii oamenilor si a mediului.

Gestionarea deseurilor

Colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de un comerciant sau un broker.

Impact asupra mediului

Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din aspectele de mediu ale organizatiei.

Notificare de punere in functiune

Act de reglementare eliberat de catre sistemele de gospodarire a apelor din cadrul Administratiei Nationale “Apele Romane”, in baza caruia beneficiarul sau titularul de investitie poate sa execute sau sa puna in functiune anumite categorii de lucrari si activitati desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea.

Poluare

Introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al unei activitati desfasurate de om, de substante, de vibratii, de caldura si/sau de zgomot in aer, apa sau sol, care pot aduce prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului, care pot dauna bunurilor materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in scop recreativ sau in alte scopuri legitime.
Pregatirea pentru reutilizare – operatiunile de verificare, curatare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare.

Program pentru conformare

Plan de masuri necesare pentru indeplinirea cerintelor privind protectia mediului, la termenele stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului; programul pentru conformare face parte integranta din autorizatia de mediu.

Responsabil de mediu

Persoana desemnata de catre operatorii economici care desfasoara activitati cu impact asupra mediului, pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor privind respectarea cerintelor legislative existente in domeniul protectiei mediului.

Raport de securitate

Documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, necesara pentru obiective in care sunt prezente substante periculoase conform prevederilor legislatiei privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.

Sistem de management de mediu

Componenta a sistemului de management general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, aplicarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu.

GREEN ENVIRONMENT SUPPORT - O ECHIPA DE SPECIALISTI CARE LUCREAZA DOAR IN INTERESUL TAU!

Gasim cele mai eficiente solutii ce pot fi implementate pentru a respecta pe deplin legislatia, eficientizand costurile.