Regulamentul (UE) 2017/1510 Al Comisie din 30 aug 2017

REGULAMENTUL (UE) 2017/1510 AL COMISIEI din 30 august 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), in ceea ce priveste substantele CMR

(Text cu relevanta pentru SEE)

ANEXA

COMISIA EUROPEANA, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, avand in vedere Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei (1), in special articolul 68 alineatul (2), intrucat:

(1) Rubricile 28, 29 si 30 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 interzic introducerea pe piata sau utilizarea in vederea comercializarii catre publicul larg a substantelor care sunt clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), din categoria 1A sau 1B, sau a amestecurilor care contin astfel de substante in concentratii specifice. Substantele vizate sunt mentionate in apendicele 1-6 la anexa respectiva.

(2) Substantele sunt clasificate ca CMR in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului (2) si sunt enumerate in partea 3 din anexa VI la regulamentul respectiv.

(3) Intrucat apendicele 1-6 la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 au fost actualizate pentru a reflecta noile clasificari ale substantelor drept CMR in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, partea 3 din anexa VI la acesta din urma a fost modificata prin Regulamentele (UE) nr. 605/2014 (3), (UE) 2015/1221 (4) si (UE) 2016/1179 (5) ale Comisiei.

(4) Dat fiind faptul ca operatorii pot aplica clasificarile armonizate stabilite in partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 la o data anterioara, acestia ar trebui sa aiba posibilitatea, in mod voluntar, de a aplica mai devreme dispozitiile prezentului regulament.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui modificat in consecinta.

(6) Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit in temeiul articolului 133 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.