Ordin produselor pentru constructii

ORDIN pentru aprobarea componentei si Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii

ANEXE

Avand in vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 6 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.236/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul afacerilor interne emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Se constituie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul Directiei generale logistice, Comisia de evaluare a organismelor de evaluare si verificare a constantei performantei si a organismelor de evaluare tehnica europeana a produselor pentru constructii, denumita in continuare Comisia de evaluare.

(2) Componenta Comisiei de evaluare este prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de evaluare, prevazut in anexa nr.2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte din prezentul ordin.

Art. 4. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor masuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei securitate la incendiu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 20 aprilie 2005, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.